МЕНЮ
Вашата Кошницата
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се приемате използваните от нас 'бисквитки'.

Връщане на стоки

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА НА СТОКИ

Клиентът има право да се откаже от договора за онлайн покупка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от него или от трето лице (от негово име), без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. В тези случаи той трябва да върне стоките на BEAUTY AIM, а BEAUTY AIM – да възстанови заплатената от него цена за върнатите стоки. Транспортните разходи за връщането на стоките обаче се понасят от Клиента.

 

Когато Клиентът се откаже от договора, а BEAUTY AIM вече е направило разноски във връзка с изпълнението му, BEAUTY AIM има право да задържи сумата за съответните разноски или да изисква тяхното заплащане от Клиента.

 

Правото на отказ е изключено, ако стоките са с нарушена опаковка или нарушени етикети, отворени опаковки, или е използвано каквото и да е количество от тях.

 

За да упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да уведоми BEAUTY AIM за своя отказ по недвусмислен начин, като попълни съответния формуляр и го изпрати на следния e-mail: info@pnb-shop.bg.

 

Формулярът за упражняване правото на отказ от договора за онлайн поръчка можете да намерите тук.

 

При попълването му трябва да бъдат индивидуализирани стоките, които Клиентът желае да върне, и да бъдат посочени всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката, както и банкова сметка, по която Клиентът желае да му бъде възстановена цената на стоките.

При получаване на изявление за отказ от договор, BEAUTY AIM изпраща на Клиента потвърждение за получаване на отказа му.

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, Клиентът е длъжен да съхранява получените стоки във вида, в който са били получени, до момента на тяхното връщане на BEAUTY AIM.

 

Клиентът е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги предаде на BEAUTY AIM или на упълномощено от BEAUTY AIM лице, в срок от 14 дни от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора.

 

Върнатите стоки трябва да бъдат в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид, заедно с всички съпътстващи документи - касови бележки и/или фактури, гаранционни карти, упътвания за употреба и др.

 

Рекламации за увредени стоки се правят само в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриера. Рекламацията се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен реквизит с оглед на валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да приложи копието, когато попълва молба за връщане.

 

BEAUTY AIM има право по своя преценка да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

В случай че Клиентът не изпълни задължението си за връщане на стоките в посочения по-горе срок, без да уведоми BEAUTY AIM за евентуалното забавяне и без да посочи уважителни причини, се приема, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

 

Когато получените от Клиента стоки не съответстват на характеристиките, посочени в Сайта, не са използвани от Клиента и са с незасегната външна фабрична опаковка, разходите по връщането на стоката са за сметка на BEAUTY AIM. В този случай Клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно на BEAUTY AIM чрез куриерската фирма, през която стоката е била получена.

 

BEAUTY AIM възстановява в пълен размер заплатената от Клиента стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е упражнено правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП.

 

По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от BEAUTY AIM да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

 

Потребителите също така имат право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. Те обаче не могат да оспорват съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора са знаели или не са могли да не знаят за несъответствието.

 

BEAUTY AIM не носи отговорност за разлика в цветовете на козметичните продукти, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

 

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.

 

Потребителят следва да предяви рекламацията като ни изпрати ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма на e-mail: info@pnb-shop.bg. В уведомлението той трябва да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, съответно размера на претендираната сума, както и адрес, телефон и email за контакт. Задължително се прилагат и документите, на които се основава претенцията (касова бележка или фактура за покупката, документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер). Добре е да бъде приложен и снимков материал.

 

След като казусът бъде разгледан и обработен, потребителят ще получи писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (BEAUTY AIM не носи отговорност при евентуални проблеми, възникнали по независещи от нас причини, във връзка с получаване на съобщението в законово установения срок).

 

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.